19 آذر 1397 ساعت 13:58

1 2

 

1 1

 

1 3

 

1 4

 

1 5

 

1 6

 

1 7

نظر به اینکه نظام آموزشی سازمان آموزش و پرورش از مجموعه هشتم به مجموعه نهم ارتقا یافته است، دانش آموزان مجموعه هشتم تا خرداد ماه فرصت دارند که مهارتهای خود را تکمیل کرده و به مدارس مربوطه تحویل دهند.

Template Design:Dima Group