19 آذر 1397 ساعت 13:30

1 2

 

1 1

 

1 3

 

1 4

 

1 5

 

1 6

 

1 7

جای خالی دستبافته های ایرانی درابنیه این سرزمین


پایتخت نشینان عمان هرگاه که برای اقامه نمازبه مسجداعظم سلطان قابوس درمسقط واردمی شوندپابرفرشی می نهندکه سرانگشتان هنرمندایرانیان آن راخلق کرده است.
فرشی نزدیک به 4 هزارو500 مترمربع که شبستان اصلی این مسجدرازینت بخشیده وخبرازچیره دستی وهنرپروری زنان ومردان ایران زمین می دهد.
چندسالی چشم وذهن گردشگران به تحسین این فرش بزرگ وبی همتاسرگرم بودکه این بارمسجدشیخ زایددرابوظبی به گردونه رقابت واردشدوفرشی بزرگترراارایه کرد.
این بارنیزطراحان وقالیبافان ایرانی دست اندرکارشدندتامساحت نزدیک به 6هزارمترمربعی مسجدشیخ زایدرابه هنری اصیل وارزشمندازسرزمینمان بیارآیندورکوردخودرادرتولیدبزرگترین فرش دنیابشکنند.

اتفاقی که به خوبی رخ دادونام ایران رابرای تولید چنین فرشی درکتاب رکوردهای گینس نیزبه ثبت رساندوامروزیکی ازجاذبه های گردشگری ابوظبی همین دستبافته زیباوشگفت است.
اکنون نامداری ونام آوری کشورمان درتولیدفرش های منحصربه فردوبزرگ پارچه جای انکارنداردوفراوانندسفارش دهندگانی که برای مفروش کردن ابنیه وامکان خاص وقصرهاومساجدشان سراغ ازایران می گیرند، اما بناهای داخلی چه حال وروزی دارند؟
وقتی مساجدی درمسقط وابوظبی به فرش ایرانی می نازندوچشمان گردشگران راخیره می سازند، چرادرداخل کشورازاین محصول ارزشمندسرانگشتان هنرمندمردان وزنان این دیاربهره نمی بریم؟
نگاهی به تاریخچه گلیم وفرش درایران
درطول تاریخ فرش وتابلوفرشهای ایرانی ازنظرزیبایی وهنرنقش مهمی دراقتصادکشوروخانواده هاداشته که شایسته است بیشترتوجه به این هنرارزشمندکه یادگارنیاکان مامیباشدوبرای خلق آن رنجهای زیادوراههای بسیارطی شده است داشته باشیم.
بایدپذیرفت که پیدایش هنرارزنده قالیبافی به یکباره نبوده بلکه به تدریج وبنابه اصول علمی وروندقدم به قدم روبه رشدحسب قواعدسنت تمدنهاومیزان علاقه واحتیاجات مردم آن روزگاربوده که راه تکامل دربافت وسایرعوامل تولیدراپیموده است.
فرش ایران درطول تاریخ اعتبارجهانی داشته وهمیشه بعنوان یک کالای ارزنده وسرمایه ای ایفای نقش کرده است.


برای آشنایی بافعالیتهای این مجتمع دررابطه باقالیبافی نظرشمابازدیدکنندگان محترم رابه قسمتی ازمراحل آموزشی بخش هنرهای دستی مجتمع جلب می کنیم.


فرآیندبافت
آماده سازی مواداولیه شامل نخ چله ، نخ خامه ، پود
آماده سازی دستگاه بافت وابزار
آماده سازی نقشه مورد نظر(به دوروش سنتی وکدینگ)
چله کشی ( نصب نخ چله یاتارهابرروی دار)
بافت گلیم ابتدای فرش
ساده بافی ابتدای فرش، انجام عمل گره زدن برروی تارهابه وسیله خامه
نقشه خوانی وانجام عمل گره زدن براساس خانه های رنگی نقشه
انجام عمل پودکشی روش صحیح کوبیدن پودها
شیرازه پیچی کناره ها
عمل کوبیدن رج هاوقیچی زدن سرپرزهای اضافی
آموزش رفع معایب به وجود آمده درپروسه ی بافت
پایین کشی دراتمام کاریک فرش بافته شده
آشنایی باتراکم فرش وظرافت کاروبستگی آن بامواداولیه
آشنایی باانواع گره ها ازجمله ترکی ، فارسی، قیورد، سنه و....
همچنان حائز اهمیت است که بدانیدرجشمارهای رایج درفرشبافی ایران از20 تا90 رجی میباشد.

باتشکرازوقتی که برای آشنایی بااین بخش ازفعالیت مجتمع فنی ایرانیان گذاشتید درذیل به قسمتی ازمزایای گذراندن دوره ی آموزش قالیبافی اشاره می کنیم:


ارائه مدرک بین المللی ازسازمان فنی حرفه ای کل کشور
استفاده ازبیمه تامین اجتماعی ویژه قالیبافان
بهره مندی ازمزایای کارت عضویت اتحادیه قالیبافان ازجمله مزایای اتحادیه کارگران
بهره مندی ازوام مشاغل خانگی وخوداشتغالی
درضمن برای استفاده ازآموزش غیرحضوری برای افرادی که فرصت شرکت درکلاسها رابصورت حضوری ندارنداقدام به تهیه  سی دی آموزش گام به گام قالیبافی به دوروش سنتی وکامپیوتری ازابتدای چله کشی – نقشه خوانی – پایین آوردن فرش و.... شده است .

فروش بسته های آماده نخ و نقشه های کامپیوتری از معتبرترین شرکت های تابلو فرش تبریز

نماینده مستقیم پویا فرش تبریز، ارائه دهنده بهترین و مرغوبترین نخ های آذر برفی تبریز به همراه به روز ترین نقشه های تابلو فرش

ارائه دارهای چله کشی شده ماشینی ، شمارش شده و گلیم خورده در ابعاد مختلف

Template Design:Dima Group