بانك سوالات با پاسخنامه

.............................................


اول راهنمايي

سوال با جواب

 

نمونه سوالات امتحانی اول راهنمایی

 

1 و 2  و 3و4و5و6

قرآن

1 و 2  و 3و4و5و6

تعلیمات دینی

1 و 2  و 3و4و5و6

عربی

1 و 2  و 3و4و5

املاء فارسی

1 و 2  و 3و4

نگارش

1 و 3و4

تعلیمات اجتماعی

1 و 2  و 3و4و5و6

تاریخ

1 و 2  و 3و4و5و6

جغرافیا

1 و 2  و 3و4و5

زبان انگلیسی

1 و 2  و 3و4و5

ریاضیات

1 و 2  و 3و4و5و6

علوم تجربی و بهداشت

1 و 2  و 3و4و5

حرفه وفن

دوم راهنمايي

سوال با جواب

 

نمونه سوالات امتحانی دوم راهنمایی

 

1 و 2  و 3و4و5و6

قرآن

1 و 2  و 3و4و5و6

تعلیمات دینی

1 و 2  و 3و4و5

عربی

1 و 2  و 3و4و5و6

املاء فارسی

1 و 2  و 3و4

نگارش

1 و 2  و 3و4و5

تعلیمات اجتماعی

1 و 2  و 3و4و5و6

تاریخ

1 و 2  و 3و4و5و6

جغرافیا

1 و 2  و 3و4و5و6

 زبان انگلیسی

1 و 2  و 3و4و5و6

ریاضیات

1 و 2  و 3و4و5

علوم تجربی و بهداشت

1 و 2  و 3و4و5

حرفه وفن

سوم راهنمايي

سوال با جواب

 

نمونه سوالات امتحانی  سوم راهنمایی

1 و 2  و 3

قرآن

1 و 2  و 3و4

تعلیمات دینی

1 و 2  و 3

عربی

1

 فارسی

1 و 3و4

تعلیمات اجتماعی

1 و 2  و 3و4

تاریخ

1 و 2  و 3و4

جغرافیا

1 و 2  و 3

زبان انگلیسی

1 و 2  و 3و4

ریاضیات

1 و 2  و 3

علوم تجربی و بهداشت

1 و 2 

حرفه وفن

1 و  3

آمادگی دفاعی

اول دبيرستان

 

نمونه سوالات امتحانی

 اول دبیرستان

 

سوال

جواب

دین وزندگی (1)

1 و 2  و 3

1 و 2  و 3

زبان فارسی (1)

1 و 2  و 3

1 و 2  و 3

ادبیات فارسی (1)

1 و 2  و 3

1 و 2  و 3

عربی (1)

1 و 2  و 3

1 و 2  و 3

زبان خارجی (1)

1 و 2  و 3

1 و 2  و 3

فیزیک (1)وآزمایشگاه

1 و 2  و 3

1 و 2  و 3

شیمی (1)وآزمایشگاه

1 و 2  و 3

1 و 2  و 3

ریاضی(1)

1 و 2  و 3

1 و 2  و 3

مطالعات اجتماعی

1 و 2  و 3

1 و 2  و 3

علوم زیستی وبهداشت

1 و 2  و 3

1 و 2  و 3

دوم دبيرستان(رشته رياضي فيزيك)

 

نمونه سوالات امتحانی دوم دبیرستان رشته ریاضی

 

سوال

جواب

دین وزندگی (2)

1

1

زبان فارسی (2)

1

1

ادبیات فارسی (2)

1 و 2 

1و2

عربی (2)

1

1

زبان خارجی (2)

1

 

فیزیک (2)وآزمایشگاه

1

1

شیمی (2)وآزمایشگاه

1

1

ریاضی(2)

1

 

هندسه(1)

1

1

جغرافیای عمومی

1

1

آمارومدلسازی

1

1
دوم دبيرستان (رشته علوم تجربي)

 

نمونه سوالات امتحانی دوم دبیرستان رشته تجربی

 

سوال

جواب

دین وزندگی (2)

1

1

زبان فارسی (2)

1

1

ادبیات فارسی (2)

1 و 2 

1و2

عربی (2)

1

1

زبان خارجی (2)

1

 

فیزیک (2)وآزمایشگاه

1

1

شیمی (2)وآزمایشگاه

1

1

ریاضی(2)

1

 

هندسه(1)

1

1

جغرافیای عمومی

1

1

زیست شناسی 1

1

 
دوم دبيرستان (رشته علوم انساني)

 

نمونه سوالات امتحانی دوم دبیرستان رشته انسانی

 

سوال

جواب

دین وزندگی (2)

1

1

زبان فارسی (2)

1

1

ادبیات فارسی (2)

1 و 2 

1و2

عربی (2)

1

1

زبان خارجی (2)

1

 

آمارومدلسازی

1

1

جامعه شناسی (1)

1

 

اقتصا د

 

 

تاریخ ایران وجهان (1)

1

 

تاریخ ادبیات ایران و جهان (1)

1

 

جغرافیا (1)

1

1
سوم دبيرستان (رشته رياضي فيزيك)

 

نمونه سوالات امتحانی سوم دبیرستان رشته ریاضی

 

سوال با جواب

دین وزندگی (3)

1و2و3و4و5

زبان فارسی (3)

1و2و3و4و5

ادبیات فارسی (3)

1و2و3و4و5

عربی (3)

1و2و3و4و5

زبان خارجی (3)

1و2و3و4و5

فیزیک (3)وآزمایشگاه

1و2و3و4و5

شیمی (3)وآزمایشگاه

1و2و3و4و5

جبر واحتمال

1و2و3و4و5

هندسه (2)

1و2و3و4و5

حسابان

1و2و3و4و5

مبانی کامپیوتر

 

تاریخ معاصرایران

1و2و3و4و5
سوم دبيرستان (رشته علوم تجربي)

 

نمونه سوالات امتحانی سوم دبیرستان رشته تجربی

 

سوال با جواب

دین وزندگی (3)

1و2و3و4و5

زبان فارسی (3)

1و2و3و4و5

ادبیات فارسی (3)

1و2و3و4و5

عربی (3)

1و2و3و4و5

زبان خارجی (3)

1و2و3و4و5

فیزیک (3)وآزمایشگاه

1و2و3و4و5

شیمی (3)وآزمایشگاه

1و2و3و4و5

ریاضی (3)

1و2و3و4و5

زیست شناسی (2)

1و2و3و4و5

زمین شناسی

1و2و3و4و5

تاریخ معاصرایران

1و2و3و4و5

 

1و2و3و4و5
سوم دبيرستان (رشته علوم انساني)

 

نمونه سوالات امتحانی سوم دبیرستان رشته انسانی

 

سوال با جواب

دین وزندگی (3)

1و2و3

زبان فارسی تخصصی

1و2و3

ادبیات فارسی تخصصی

1و2و3

عربی (3) ویژه انسانی

1و2و3

زبان خارجی (3)

1و2و3

ریاضی ویژه انسانی

1

جامعه شناسی(2)

1و2و3

روانشناسی

1

تاریخ ایران وجهان (2)

1و2و3

تاریخ ادبیات ایران و جهان  (2)

1

جغرافیا(2)

1و2و3

آرایه های ادبی

1و2و3

فلسفه ومنطق

1و2و3
پيش دانشگاهي (رشته رياضي فيزيك)

 

نمونه سوالات امتحانی دوره پیش دانشگاهی رشته ریاضی

 

سوال با جواب

دین و زندگی 1

1و2و3

زبان فارسی 1

1و2و3و4

زبان خارجه 1

1و2و3

شیمی 1

1و2و3

فیزیک 1

1و2و3

حساب دیفرانسیل و انتگرال 1

1و2و3

هندسه تحلیلی

1و2و3

دین و زندگی 2

1و2و3

زبان فارسی 2

1و2و3

زبان خارجه 2

1و2و3و4و5و6

شیمی 2

1و2و3

فیزیک 2

1و2

حساب دیفرانسیل و انتگرال 2

1و2و3

ریاضیات گسسته

1و2

روخوانی قرآن

 
پيش دانشگاهي (رشته علوم تجربي)

 

نمونه سوالات امتحانی دوره پیش دانشگاهی رشته تجربی

 

سوال با جواب

دین و زندگی 1

1و2و3

زبان فارسی 1

1و2و3و4

زبان خارجه 1

1و2و3

شیمی 1

1و2و3

فیزیک 1

1و2و3و4

ریاضی عمومی 1

1و2

زیست شناسی 1

1و2و3

علوم زمین 1

1و2و3

دین و زندگی 2

1و2

زبان فارسی 2

1و2و3

زبان خارجه 2

1و2و3و4و5و6

شیمی 2

1و2و3و4

فیزیک 2

1و2و3

ریاضی عمومی 2

1و2

زیست شناسی 2

1و2و3

علوم زمین 2

1و2و3

پيش دانشگاهي(رشته علوم انساني)

 

نمونه سوالات امتحانی دوره پیش دانشگاهی رشته انسانی

 

سوال با جواب

دین و زندگی 1

1و2و3

زبان فارسی 1

1

زبان خارجه 1

1و2و3

عربی 1

1و2و3

ریاضی پایه 1

1و2و3

ادبیات فارسی 1

1و2و3و4

تاریخ شناسی

1و2و3

علوم اجتماعی

1

دین و زندگی 2

1و2

زبان فارسی 2

1و2و3

زبان خارجه 2

1و2و3و4و5و6

عربی 2

1و2و3

ریاضی پایه 2

1و2و3

ادبیات فارسی 2

1و2و3

فلسفه

1و2و3

جغرافیا

1و2و3